AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Bilgilendirme

Kentyol Kent Hizmetleri A.Ş. olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileriişleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleriile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı hükümlerigereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Kentyol Kent HizmetleriA.Ş. tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve VeriSorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniziaşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmimevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Kentyol Kent HizmetleriA.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni, resmi mevzuatta yapılacak değişiklikler bünyesinde her daim güncelleme hakkını saklı tutar. Kurumumuz Tarafından Kişisel Verileriniz Elde edilme İşlenme ve Kullanılma Amaçları Vatandaşlarımıza ve personelimize ait kişisel veriler, KVKK’ nun 4. 5. ve 6. maddeleriuyarınca; hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesive yürütülebilmesi, vatandaş taleplerinin karşılanabilmesi, özlük işlemlerinin yürütülmesi gibi kapsamlarda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Kentyol Kent HizmetleriA.Ş. tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi amacıyla,
 • Çağrı merkezi kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,
 • Kurumumuzla iş amaçlı bağı bulunanların kişilerin iletişim amacıyla adres ve iletişimi gerçekleştirebilmek,
 • Şişli Belediyesine personel istihdam edebilmek, personel özlük işlemlerinin yürütülmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereğikamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • İş başvuruları, staj başvurularınızı değerlendirebilmek,
 • İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak,
 • Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Yurt hizmetlerimizden faydalandırmak amacıyla başvuran öğrencilere ve ailelerine hizmet verebilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçları sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak veri toplamak,
 • Sendikal haklarla ilgiliolarak çalışanların lehine olacak şekilde sendikal haklardan çalışanlarımızın faydalanmasını sağlamak,
 • Hizmet binalarımız içinde güvenlik kameraları marifetiyle bina, tesis, park gibiyerlerde kamera görüntüleri kamu güvenliğive iş güvenliğinisağlayabilmek için alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması Vatandaşlarımıza ve personelimize ait olan veriler; Kentyol Kent HizmetleriA.Ş. ile Şişli Belediyesi tarafından üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır; ancak mevzuat hükümlerince kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veriişleme şartları ve amaçları dâhilinde;

 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebi ile,
 • Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalara, ihale yapılan şirketlere,
 • Meşru menfaat hukuki sebebi ile iş yaptırılan alt yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. kişilere, bağlı iştiraklere,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
 • İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlarla paylaşabilmekteyiz.

Üçüncü kişilerle veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kişisel Verilerinizin Saklanacağı Süreler KVKK’na uygun olarak, kişisel verilerinizi, sunduğumuz hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, doğabilecek bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.

KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Durumlar Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin Açık Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekliolması,
 • Kentyol Kent HizmetleriA.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis,tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Şirketimiz tarafından Açık Rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasında Yöntemler ve HukukiSebepler Şirketimiz, vatandaşlardan, tedarikçilerden ve personellerindenher türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamdan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden KVKK’nun 4(2) maddesindekiöngörülen ilkelerışığında açık rıza teminisuretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizintoplayabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 5393 Sayılı BelediyeKanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve mevzuatı, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı VergiUsul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet MemurlarıKanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı BilgiEdinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu,3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu başta olmak üzere Şirketimizin ve Şişli Belediyesinin tabiolduğu mevzuattan doğanyükümlülüklerimiz kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmimakamlarca öngörülen bilgisaklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız Şirketimize başvuruda bulunarak KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişlerse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileribilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgilidiğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler (Ör: ses kaydı, web sitesi çerezleri, zararlı yazılım vb.) vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması durumunda, oluşan zararın giderilmesini talep etme,

Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesidurumunda, Kişisel VerileriKoruma Kurulu tarafından belirlenecektarifedekiücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilere ilişkin haklar, yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkındakullanılabilecektir. KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgilitalepleriniziyazılıolarak veya Kişisel VerileriKoruma Kurulu’nun belirlediğidiğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yeralmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile

 • KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren dilekçenizi ve imzalı bir nüshasını Halaskargazi Mahallesi Halaskarkazi Caddesi No:38-66E Şişli/ İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, 
 • noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya 
 • info@kentyol.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Önemle hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınız, görüş ve önerileriniz 0212 296 70 86 numaralı telefondan Şirketimize ulaştırabilir.